Mgr. Tatiana Mikovčáková
+421 904 560 707
info@ukrpreklady.sk

Cenník

Created with Sketch.

Tlmočník alebo prekladateľ sa môže dohodnúť so zadávateľom, ktorým nie je súd alebo iný orgán verejnej moci, na zmluvnej odmene alebo výške tlmočného; ak sa nedohodnú, patrí mu tarifná odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času.

Výšku odmeny za prekladateľský úkon stanovuje Vyhláška č. 491/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Tarifná odmena za preklad je za každú aj začatú stranu preložených listín medzi slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi 19,92 eura. Tarifná odmena za preklad medzi jazykmi, z ktorých aspoň jeden nepoužíva latinku, sa zvyšuje o 1,66 eura za každú aj začatú stranu preložených listín. 

Jedna strana preložených listín je text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu.

Tarifná odmena za preskúmanie a overenie prekladu je 25 % tarifnej odmeny za každú stranu preložených listín.

Ak máte záujem o presnú cenovú kalkuláciu, kontaktujte ma telefonický, mailom, cez Viber, Messenger, osobne.

Kopírovanie obsahu tejto stránky nie je povolené!